سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان
نام دبیرتدریس در درس
سرکار خانم خسروی نسبزیست شناسی
سرکار خانم ملکفیزیک
سرکار خانم فصیحریاضی
سرکار خانم هراتیهندسه
سرکار خانم مهدیزادهشیمی
سرکار خانم کربلایی دین وزندگی
سرکار خانم جلالیادبیات
سرکار خانم بذرافشانزبان
سرکار خانم رحمانیتفکر وسواد رسانه
سرکار خانم ارمغان آمادگی دفاعی
سرکار خانم کبیریعربی

 

 پیام مدیریت دبیرستان