سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
به وب سایت دبیرستان پویندگان رسالت خوش آمدید


 پیام موسس

 


سال تحصیلی 1401-1400

 پانل ورود کاربران

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 تاریخ و زمان

مرحله اول

دهم تجربییازدهم تجربیدوازدهم تجربی

دفترچه سوالات

دهم تجربی

دفترچه سوالات

یازدهم تجربی

دفترچه سوالات

دوازدهم تجربی

پاسخنامه دهم تجربیپاسخنامه یازدهم تجربیپاسخنامه دوازدهم تجربی
دهم ریاضییازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی

دفترچه سوالات

دهم ریاضی

دفترچه سوالات

یازدهم ریاضی

دفترچه سوالات

دوازدهم ریاضی

پاسخنامه دهم ریاضیپاسخنامه یازدهم ریاضیپاسخنامه دوازدهم ریاضی

 

 پیام مدیریت دبیرستان