سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیام موسس

 پانل ورود کاربران

 فرم مدرسه

 کانال ارتباطی دبیرستان

 

 

 

 تاریخ و زمان
 

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۷مهر در محل دبیرستان برگزار گردید 

 پیام مدیریت دبیرستان