انالله و انا الیه راجعون

 

آزمون فیزیک مستمر و بازدید سرگروه آموزشی فیزیک سرکار خانم خیرخواه 

چهارشنبه ۸آذرماه ۱۴۰۲